Wersja obowiązująca z dnia

Informatyk (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

Starosta Gołdapski ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko
urzędnicze informatyka w Wydziale Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Gołdapi

I. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1,  19-500 Gołdap

II. Stanowisko pracy: informatyk

III. Określenie wymagań stawianych kandydatom, związanych ze stanowiskiem

- wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne albo średnie informatyczne lub pokrewne i trzyletni staż pracy,

2. biegła znajomość zagadnień informatycznych, obsługa sprzętowa i programowa,

3. bardzo dobra znajomość systemów komputerowych i nowoczesnej technologii informatycznej, w tym obsługa serwerów, poczty,

4. umiejętność tworzenia dynamicznych stron internetowych oraz ich administrowania,

5. umiejętność obsługi i konfiguracji sprzętu sieciowego,

6. znajomość poniższych przepisów prawa :

  • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ,
  • Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
  • Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
  • Statut Powiatu Gołdapskiego.

7. obywatelstwo polskie,

8.  prawo do korzystania z pełni praw publicznych,

9. pełna zdolność do czynności prawnych,

10. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyśle przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego,

11. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy,

12. nieposzlakowana  opinia.

- wymagania dodatkowe :

1. umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy, samokształcenia w zakresie techniki i technologii informatycznej,

2. prawo jazdy kat. B,

3. znajomość języków obcych,

4. łatwość w redagowaniu pism,

5. umiejętność pracy w zespole,

6. samodzielność, operatywność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

IV. Do zakresu zadań informatyka będzie  należało przede wszystkim (główne zadania):

- administrowanie siecią komputerową, nadzór nad serwerownią,

- instalacja programów komputerowych z udziałem instruktażu ich obsługi,

- redagowanie stron internetowych Starostwa oraz Biuletynu Informacji Publicznej,

- konserwacja i usuwanie drobnych usterek sprzętu komputerowego,

- koordynowanie projektów związanych z informatyzacją,

- dozór stałego łącza internetowego DSL,

- pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych,

- współdziałanie w przygotowaniu wniosków o rejestrację zbiorów danych osobowych w systemie informatycznym do GIODO,

- nadzór i zapewnienie odpowiedniej ochrony dostępu do systemu informatycznego w Starostwie oraz zabezpieczenie danych przed utratą, zniszczeniem i niepożądaną modyfikacją poprzez właściwe ich archiwizowanie i bezpieczne przechowywanie  zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami,

- prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,

- monitorowanie legalności używanych programów komputerowych przez pracowników Starostwa

- wdrażanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym

- wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Starostwa i ciągłe rozbudowywanie infrastruktury informatycznej.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Praca na I piętrze w budynku Starostwa nie posiadającym windy.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi wynosiłponiżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz list motywacyjny- dokumenty własnoręcznie podpisane,

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

4. kopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu oświadczenie kandydata określające staż pracy u obecnego pracodawcy,

5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie do przedstawienia oryginalnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze informatyka w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gołdapi” w terminie do dnia 17 czerwca 2016r. do godz. 13.00. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, bądź przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

Dokumenty nadesłane po upływie wyżej wymienionego terminu  nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r., poz 1202 z późn. zm.)”.

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych  zostaną odesłane.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ,,Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Starosty Gołdapskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Informacja o wyniku konkursu  będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu : 87 615 44 20.

 

Gołdap, 03.06.2016 r.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia