Wersja archiwalna z dnia

Zgłoszenie budowy instalacji zewnętrznej zbiornikowej na gaz płynny propan-butan ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacja gazowa wewnętrzna w tym budynku w msc. Główka

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2021.2351 ze zm.), informuję, że dnia 24.03.2023 r. do Starosty Gołdapskiego wpłynęło zgłoszenie robót budowlanych złożone przez Pana Józefa Nawrockiego, zam. w msc. Główka 34, obejmujące budowę instalacji  gazowej zewnętrznej zbiornikowej na gaz płynny propan-butan do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacja gazowa wewnętrzna w tym budynku, zlokalizowanym na terenie nieruchomości w msc. Główka, na dz. nr ewid. 91/1, obręb ewid. Główka.

Termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia upłynął 17.04.2023 r.