Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku, przeznaczonych na zadania

Numer aktu: XLI/198/10

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXXVIII/188/10

Informacje dodatkowe:

§1

W uchwale Nr XXXVIII/188/2010 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania wprowadza się następujące zmiany:

1/ §2 otrzymuje brzmienie:
„§2. Na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej przyznaje się kwotę 81.700zł w tym:
1) na finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu (art. 11) – kwotę 35.000zł,
2) na przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – kwotę 46.700zł,
3) skreślony.”

2/ §3 otrzymuje brzmienie:
„§3. Na zadania z rehabilitacji społecznej określone w art. 35a ust.1 pkt 7 i 8 ustawy przyznaje się kwotę 956.041zł, w tym:
1) na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – kwotę 739.800zł
2) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – kwotę 46.000zł
3) na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – kwotę 100.229,60zł,
4) na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – kwotę 47.000zł,
5) na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych – kwotę 8.361,40zł,
6) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – kwotę 14.650,00zł”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

  • Załączniki
  • Uchwała

    : 129.35 KB