Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Numer aktu: XLV /211/2010

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1 Określa się sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi Stefan Piech

Załączniki: