Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

Numer aktu: XXVIII/169/2012

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1.
Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XVII/112/2004 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej kontynuującej naukę w szkole, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinie zastępczej.
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XLI/258/2006 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 października 2006r. w sprawie częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki: