Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2023

Załączniki

Treść aktu