Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego w zakresie związanym z realizacją wniosku o dofinansowanie projektu pt. ,,Szerokie horyzonty"., numer RRWM.02.04.01-28-0017/20. Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Załączniki

Treść aktu

  • zp_234_2022
    format: pdf, rozmiar: 1.59 MB, data dodania: