Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie budżetu powiatu na rok 2012

Numer aktu: XV/96/2011

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : XVII/114/2012 , XVIII/131/2012

Informacje dodatkowe:

Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.
Dochody budżetu powiatu w wysokości 24 507 107 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 24 327 328 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 179 779 zł.
§ 2.
1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 25 480 328 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 24 320 988 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 1 159 340 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 1 153 841 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 633 042 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3.
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 973 221 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 973 221 zł.
§ 4.
Przychody budżetu w wysokości 1 876 252 zł., rozchody w wysokości 903 031 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5.
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 973 221 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 903 031 zł.
§ 6.
Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2012, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 729 489 zł.
§ 7.
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):
1) dochody w wysokości – 90 000 zł.
2) wydatki w wysokości – 90 000 zł.
§ 8.
Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1981r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):
1) dochody w wysokości – 180 000 zł.
2) wydatki w wysokości – 180 000 zł.
§ 9.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, stanowi załącznik nr 8.
§ 10.
1. Rezerwa ogólna wynosi – 25 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi – 78 100 zł., z tego:
- 30 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek, wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
- 48 100 zł. na zarządzanie kryzysowe.
§ 11.
1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
- dokonywania zmian w granicach planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych;
- dokonywania zmian w granicach planu wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 12.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki: