Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia oraz regulaminu przyznawania nagród szczególnie wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat gołdapski

Numer aktu: IX/49/2011

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1. 

W uchwale nr XXVII/147/2009 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia oraz regulaminu przyznawania nagród szczególnie wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat gołdapski, (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 48, poz. 770), w załączniku nr 1 w §12 tabela otrzymuje brzmienie: 

 

Lp. 

Funkcja 

Miesięcznie w % 

1. 

Szkoły wszystkich typów 

a) -dyrektor szkoły liczącej do 16 oddziałów 

-dyrektor szkoły liczącej powyżej 16 oddziałów 

b) wicedyrektor 

c) kierownik szkolenia praktycznego 

 

25-50 

30-70 

20-50 

15-30 

2. 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 

a) dyrektor 

b) wicedyrektor 

 

20-60 

15-35 

3. 

Bursa 

- dyrektor bursy 

 

20-40 

4. 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

- dyrektor poradni 

- wicedyrektor poradni 

 

20-40 

10-20 

5. 

Opiekun stażu (od jednego stażysty) 

- opiekun nauczyciela stażysty 

- opiekun nauczyciela kontraktowego 

 

6. 

Wychowawca klasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r. 

Załączniki:

  • Załączniki
  • Uchwała

    : 491.17 KB