Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2011 roku.

Numer aktu: VI/28/2011

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : XI/65/2011

Informacje dodatkowe:

§1
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

§2

Na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej przyznaje się kwotę 48.000zł, w tym:
1) na finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu (art. 11) – kwotę 13.000zł,
2) na przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – kwotę 35.000zł,

§3

Na zadania z rehabilitacji społecznej określone w art. 35a ust.1 pkt 7 i 8 ustawy przyznaje się kwotę 884.431zł, w tym:
1) na dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - kwotę 739.800 zł,
2) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – kwotę 21.381zł,
3) na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – kwotę 75.236,40zł,
4) na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – kwotę 40.000zł,
5) na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych – kwotę 1.680zł,
6) na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych – kwotę 333,60zł,
7) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – kwotę 6.000zł.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: