Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2011r.

Informacje dodatkowe:

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
1. Na podstawie budżetu Powiatu Gołdapskiego ustalonym Uchwałą Nr IV/15/2011 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 27 stycznia 2011r. przekazuje się jednostkom podległym informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.
2. Jednostki podległe przedłożą Zarządowi Powiatu plany finansowe w formie i trybie przewidzianym przepisami.
§ 2
1. Uchwała podlega przekazaniu jednostkom wymienionym w załącznikach wskazanych w § 1 pkt. 1.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Załączniki

  • UCHWAŁA Nr 5/2011
    format: pdf, rozmiar: 115.29 KB, data dodania:
  • Załączniki
    format: pdf, rozmiar: 420.27 KB, data dodania: