Wersja obowiązująca z dnia

Zarządu Powiatu VI kadencji (lata 2024-2029)

Skład Zarządu Powiatu:

Przewodniczący: Krzysztof Tomasz Kazaniecki - Starosta

Wardziejewska Marianna Marzanna – Wicestarosta Gołdapski
Anna Zyborowicz
Władysław Biłas

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

Działalność Zarządu Powiatu jest jawna.
Ograniczenia jawności działalności Zarządu mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Jawność działania Zarządu obejmuje w szczególności prawo obywateli do:
1. wstępu na sesję rady powiatu,
2. wstępu na posiedzenia komisji,
3. uzyskiwania informacji,
4. dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych powiatu, w tym protokołów posiedzeń Zarządu.
Zarząd Powiatu udziela mediom informacje o swojej działalności.

Zakres zadań i kompetencje Przewodniczącego Zarządu

1. Przygotowanie projektu porządku obrad zarządu.
2. Określenie czasu i miejsca posiedzenia zarządu.
3. Przygotowanie materiałów do projektowanego porządku obrad.
4. Zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.
5. W razie potrzeby, starosta może zwołać zarząd w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad.
6. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków zarządu, w terminie 3 dni od złożenia wniosku.
7. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, starosta przerywa obrady i jeżeli nie może zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia.
8. Do udziału w posiedzeniach zarządu starosta może zobowiązać pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.
9. Uchwały zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.
10. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu Powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.
11. Starosta składa Radzie Powiatu na każdej sesji sprawozdanie z działalności zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

Zadania Zarządu:

1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.
2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu.
3. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwały rady powiatu chyba, że rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.
4. Zarząd Powiatu wykonuje uchwały powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
5. Przygotowywanie projektów uchwał rady.
6. Wykonywanie uchwał rady.
7. Gospodarowanie mieniem powiatu.
8. Wykonywanie budżetu powiatu.
9. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu po zasięgnięciu opinii właściwych komisji rady powiatu - z zastrzeżeniem § 35 ust. 5.