Wersja obowiązująca z dnia

Wystąpienie pokontrolne w sprawie realizacji przez Starostę Gołdapskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załączniki