Wersja obowiązująca z dnia

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-135/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2020 rok.

Załączniki