Wersja obowiązująca z dnia

Lista ofert złożonych przez podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2021 r.

Lista ofert złożonych przez podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2021 r.

Do konkursu wpłynęło 17 ofert.

Lp.

Organizacja

Tytuł zadania

publicznego

Kwota

wnioskowana

Oferta
spełnia
wymogi formalne  (tak/nie)

Średnia

punktacja

Kwota

dotacji

Rodzaj zadania publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe
w tym mniejszości narodowych

1.

Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Narodzenia NMP w Żabinie

V Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie

3 300,00

tak

80

3 300,00

2.

Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Baniach Mazurskich

Mini Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich -Watra

8 000,00

tak

61,33

4 700,00

3.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM”

Nasze zabytki inaczej!

750,00

nie

-

Oferta wpłynęła po terminie

Rodzaj zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności 

1.

Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie

Organizacja XXXII Mazurskiego Biegu Ulicznego

3 520,00

tak

79,33

2 000,00

2.

UKS „TRÓJKA”

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną

3 300,00

tak

76,83

2 000,00

3.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PIORUN Gołdap

Szkolenie sportowe pływaków MUKS PIORUN GOŁDAP

 7 000,00

tak

66

1 000,00

4.

Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia Piłkarska 2017”

Łączy nas piłka nożna - nauka umiejętności piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Gołdapskiego

7 000,00

tak

65,16

1 000,00

5.

UKS JAĆWINGOWIE GOŁDAP

Piłka ręczna – zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

6 750,00

tak

62,16

1 000,00

Rodzaj zadania publicznego: Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami 

1.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „NADZIEJA”

Zażynki w Lisach

6 900,00

tak

72,5

5 000,00

2.

Stowarzyszenie Dobry Start

Klub Przyjaciół Stowarzyszenia Dobry Start

2 925,00

tak

53,5

2 000,00

Rodzaj zadania publicznego: Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych

1.

Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk”

Aktywny wolontariat

5 000,00

tak

79,5

 

5 000,00

Rodzaj zadania publicznego: Edukacja ekologiczna  

1.

Stowarzyszenie „Emerytowanych policjantów” w Gołdapi

Letnie spotkania z ekologią

5 000,00

tak

71,66

3 500,00

2.

Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia Piłkarska 2017”

Wakacje z ekologią – poznajemy faunę i florę terenów nadmorskich

5 000,00

tak

58,5

1 500,00

Rodzaj zadania publicznego: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

1.

Stowarzyszenie Dobry Start

Wyjazdowy Trening Umiejętności Społecznych

2 000,00

tak

79,83

2 000,00

2.

Stowarzyszenie „Emerytowanych policjantów” w Gołdapi

Obóz w górach

2 000,00

tak

79,66

Wnioskodawca na etapie oceny oferty wycofał swoją ofertę.

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej

1.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

Centrum Wspierania Aktywności Społecznej

5 000,00

tak

79,83

5 000,00

Rodzaj zadania publicznego: Działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu powiatu gołdapskiego podejmującej studia wyższe

1.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

Program stypendialny „Aktywny Student”

6 000,00

tak

79,5

6 000,00

Załączniki