Wersja obowiązująca z dnia

Projekt programu współpracy na 2020

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2020 ROK
Zarząd Powiatu w Gołdapi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.” Projekt programu oraz formularz zgłaszania opinii i uwag stanowią załącznik do informacji.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy 30 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00
na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w sali nr 2, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap. Jednocześnie uwagi i opinie można zgłaszać do 30 lipca 2019 r. do godziny 12:00 na wypełnionym formularzu osobiście dostarczając uwagi na piśmie do Biura Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego
w Gołdapi lub mailem na adres: promocja@powiatgoldap.pl

 

Załączniki