Wersja nieobowiązująca z dnia

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

Aneta Frydrych
tel.: 87 615 44 19
e-mail: iod@powiatgoldap.pl
I piętro, pok. 11

Do zadań Inspektora Ochrony Danych „IOD” należą zadania określone w art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych.

1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. (zwanym dalej RODO)  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi zgodnie z regulaminem organizacyjnym jest Starosta Gołdapski, 19-500 Gołdap, ul. Krótka 1.

2. Starosta Gołdapski wyznaczył Zarządzeniem Nr 31/2018 z dnia 23 maja 2018r. w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych, Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@powiagoldap.pl, 19-500 Gołdap, ul. Krótka 1, tel. (87) 615 44 36.

3. Podstawy prawne przetwarzania:

a) w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Starostę Gołdapskiego na podstawie przepisów prawa - państwa dane osobowe przetwarzane są:

- w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

- ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa. 

b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez Starostę Gołdapskiego władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa - państwa dane osobowe przetwarzane są:

- w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,

- ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa. 

c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym - państwa dane osobowe przetwarzane są:

- w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

d) w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwienie spraw w Starostwie Powiatowym w Gołdapi - państwa dane osobowe przetwarzane są:

- wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnionej przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne,

- w tym zakresie przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:

a) przez okres wymagany przepisami prawa,

b) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

c) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

7. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.