Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2017.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2017 r. Starosta Gołdapski zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239 z póżn.zm.) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
a) być wskazanym pisemnie przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
b) nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert w roku 2017.
c) złożyć formularz z minimum jedną rekomendacją organizacji lub podmiotu.

Zadaniem komisji konkursowej będzie ocena i opiniowanie ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Gołdapi, który podejmuje ostateczną decyzje o podziale środków.
Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszenia, podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu.
Wypełnione formularza należ składać do 08.12.2016 r. do godz.10: 00 w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę.

Załączniki