Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Forma prawna:

Na podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatów (Dz. U. Nr 62 poz. 631 z 2001 r.).

Starostwo działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1. ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
2. ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
3. ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.)
4. ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z póź. zm.)
5. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.)
6. Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Powiatu Gołdapskiego.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Starostwo jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania Powiatu.

Starostwo jest aparatem pomocniczym Zarządu Powiatu i Starosty wykonującym na obszarze powiatu publiczne zadania określone w ustawach, uchwałach Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, a także zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami administracji rządowej i samorządowej.

1. Powiat wykonuje zadania publiczne określone ustawami oraz na mocy innych szczególnych przepisów w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponad gminnym.
3. Do zakresu działania Powiatu należy również wykonywanie zadań powiatowych służb inspekcji i straży.
4. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania Powiatu.
5. Zadania Powiatu nie naruszają zakresu działania gmin.
6. W celu wykonywania zadań Powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
7. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
8. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy może przekazać jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
9. Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.