Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rada Powiatu

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski | wersja archiwalna

Rada Powiatu w Gołdapi IV kadencji (lata 2014 -2018)

Skład Rady Powiatu:

Piech Stefan Adam - Przewodniczący Rady Powiatu
Alicja Anna Iwaniuk - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Kuliś Małgorzata Marianna - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Ciołek Andrzej
Górski Rafał
Grenda Wacław
Kowalczuk Mariusz
Kozioł Anna Anetta
Krajewski Jaromir Andrzej
Michnicz Bogdan
Miszkiel Piotr
Osiński Andrzej Jan
Retel Leszek
Senda Grażyna Barbara
Wardziejewska Marzanna Marianna

Zadania i kompetencje Przewodniczącego Rady Powiatu:

1. Przewodniczący Rady Powiatu przygotowuje i zwołuje sesje rady.
2. Przewodniczący Rady Powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
3. Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
4. Przedstawia porządek obrad.
5. Poddaje pod głosowanie wnioski.
6. Przewodniczący Rady Powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję na każdym z punktów.
7. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdej chwili obrad.
8. Przewodniczący za zgodą rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję.
9. Przewodniczący Rady Powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych i innych uczestniczących w sesji.
10. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, przewodniczący rady, po zwróceniu uwagi może odebrać mu głos.
11. Przewodniczący rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad rady osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócą porządek obrad lub naruszają powagę sesji.
12. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza czas swojego wystąpienia, Przewodniczący obrad zwraca mu na to uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący obrad może odebrać mówcy głos.
13. Przewodniczący Rady Powiatu udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
14. Przewodniczący Rady Powiatu udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:


a. sprawdzenia quorum,
b. zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,
c. ograniczenia czasu wystąpień mówców,
d. zakończenia wystąpień,
e. zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
f. zarządzenia przerwy,
g. odesłania projektu uchwały do komisji,
h. przeliczenia głosów,
i. przestrzegania regulaminu obrad.


15. Przewodniczący rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu list mówców. W razie potrzeby, przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub zarządowi powiatu, zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
16. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
17. Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i zarządowi powiatu.
18. Przewodniczący rady podpisuje Uchwały Rady Powiatu.

Skład komisji Rady Powiatu w Gołdapi:

Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Krajewski Jaromir Andrzej - Przewodniczący Komisji
Wardziejewska Marzanna Marianna - Wiceprzewodnicząca Komisji
Piech Stefan Adam
Alicja Anna Iwaniuk
Kuliś Małgorzata Marianna
Ciołek Andrzej
Górski Rafał
Grenda Wacław
Kowalczuk Mariusz
Kozioł Anna Anetta
Michnicz Bogdan
Miszkiel Piotr
Osiński Andrzej Jan
Retel Leszek
Senda Grażyna Barbara

Komisja Rewizyjna

Górski Rafał - Przewodniczący Komisji
Kozioł Anna Anetta - Wiceprzewodnicząca Komisji
Krajewski Jaromir Andrzej