Kategoria: Organizacje Pozarządowe

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym"